Trwa ładowanie...

Program Polska Wschodnia wspiera powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspierane w POPW zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Dokumenty te zamieszczone są w zakładce "Prawo i dokumenty". Tam również znajdują się kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań i poddziałań.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe dla nowych pomysłów to pierwsze, realizowane na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, które wspiera startupy. Program skierowany jest do młodych ludzi (do 35 r.ż.), którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą rozwijać go w Polsce Wschodniej. Do programu zgłaszać się mogą zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły z całej Polski. Ważne, aby pomysł nie był przedmiotem prowadzonej już działalności gospodarczej.

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.PlatformyStartowe.gov.pl.

Pomysłodawcy, których biznesowa koncepcja zakwalifikuje się do wsparcia, trafią pod opiekę wybranej przez siebie Platformy startowej:

 • Hub of Talents (animator: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny; pozostałe miejsca inkubacji pomysłów: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.);
 • TechnoparkBiznesHub (animator: Kielecki Park Technologiczny; pozostałe miejsca inkubacji pomysłów: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli);
 • Connect (animator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny; pozostałe miejsca inkubacji pomysłów: Regionalny Park Przemysłowy w Świdniku, Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny). 

Tam otrzymają "szyte na miarę" specjalistyczne wsparcie obejmujące m.in. mentoring, coaching i inne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne), niezbędne do opracowania modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wiejścia na rynek (poddzialanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomyslów).

Następnie, mając dopracowany innowacyjny produkt i przygotowany rentowny model biznesowy, młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej i pierwszą sprzedaż (poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej). Konkurs w poddziałaniu rozpocznie się 22 czerwca 2016 r. i potrwa do 21 lipca 2017 r. W jego budżecie jest 65,6 mln zł.

Istotnym elementem Platform startowych jest stworzenie wokół nich ekosystemu wspierania startupów (angażującego władze miast, uczelnie, przedsiębiorców oraz inwestorów), który sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej.

Środki na realizację działania: 200 mln euro (z czego 20 mln euro przeznaczono na pilotaż)

Dowiedz się więcej na temat Platform startowych dla nowych pomysłów.

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Aby ubiegać się o dofinansowanie z POPW, firmy muszą posiadać w swojej ofercie co najmniej jeden produkt, który może być przedmiotem sprzedaży. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo.

 • etap I: przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację – nawet 50 tys. zł – na usługi doradcze dotyczące opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Specjaliści pomogą firmie m.in. przeanalizować jej możliwości eksportowe, wybrać rynki docelowe oraz opracować koncepcję wejścia na rynek zagraniczny. W 2016 roku zaplanowano dwa nabory wniosków o dofinansowanie tego typu projektów. Pierwszy rozpoczął się 15 kwietnia br. i potrwa do 20 maja br.; drugi zaplanowano na październik - listopad br. W puli każdego konkursu jest 10 mln zł.
 • etap II: uczestnicy pierwszego etapu mają szansę na otrzymanie kolejnej dotacji - maksymalnie 500 tys. zł - na przygotowanie do wdrożenia opracowanego modelu biznesowego. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na usługi doradcze związane z dostosowaniem produktu do rynków docelowych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych. Możliwe jest także sfinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach czy misjach handlowych, jeśli wynika to z przyjętego modelu. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na grudzień br. Jego budżet to 200 mln zł.

Środki na realizację całego działania: 115 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat internacjonalizacji MŚP.

Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Adresatem wsparcia są MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Jego celem jest zwiększenie potencjału firm z Polski Wschodniej w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Wsparcie udzielane będzie w ramach dwóch poddziałań.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Wsparcie przeznaczone jest na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych wyników) wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Dotację firmy mogą przeznaczyć na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, którego finałem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Konkurs w poddziałaniu zostanie ogłoszony w maju br. Nabór wniosków zaplanowano na czerwiec - lipiec br. Do rozdysponowania będzie 135 mln zł.

Środki na realizację całego poddziałania: 100 mln euro

Dowiedz się więcej na temat wdrażania innowacji przez MŚP.

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Wsparcie skierowane jest do konsorcjów MŚP, składających się z co najmniej 10 firm. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie innowacyjnych produktów sieciowych wykorzystujące potencjał i walory makroregionu. Chodzi o przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi tak, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę.

Projekt musi objąć łącznie:

 • inwestycję w spójną infrastrukturę;
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Nabór wniosków rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2016 r. (dowiedz się więcej na temat konkursu). Do rozdysponowania jest 320 mln zł.

Środki na realizację całego poddziałania: 160 mln euro

Dowiedz się więcej na temat tworzenia sieciowych produktów przez MŚP.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Wzór na konkurencję to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyją dzięki wykorzystaniu wzornictwa. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo:

 1. etap I: firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii, co do dalszych działań w firmie. Zrealizowanie projektu otworzy drzwi do kolejnej dotacji. Planowany termin naboru: wrzesień - październik 2016 r. Do firm trafi łącznie 5 mln zł.
 2. etap II: przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą aplikować o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo. Termin składania wniosków: 30 maja 2016 r. - 27 kwietnia 2017 r. Budżet konkursu 150 mln zł.

Środki na realizację całego działania: 144 mln euro

Dowiedz się więcej na temat Wzoru na konkurencję.

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski

Program przewiduje dofinansowanie kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego, obejmujące takie zadania jak:

 • budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru;
 • budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych;
 • wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa.

Środki na realizację całego działania: 440 mln euro

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Fundusze POPW zostały przeznaczone na inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Możliwe są również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych, włączające je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T.

Kolejny konkurs w działaniu zostanie ogłoszony w listopadzie br. Wnioski przyjmowane będą od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. Do rozdysponowania jest ponad 1,7 mld zł.

Środki na realizację całego działania: 476 mln euro

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Jednym z celów Programu jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Środki POPW zostały przeznaczone na realizację inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Interwencja obejmuje inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków). 

Kompleksowe inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę kolejową doprowadzą przede wszystkim do podwyższenia parametrów technicznych linii kolejowych, co spowoduje zwiększenie przepustowości połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

Środki na realizację całego działania: 330 mln euro

Dowiedz się więcej na temat działania Infrastruktura kolejowa.

Pomoc Techniczna 

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu

W POPW wydzielono także fundusze na wsparcie wdrażania Programu, sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizację projektów przez beneficjentów oraz zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji.

Środki na realizację całego działania: 34 mln euro.