Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Wschodnia wspiera powstawanie i rozwój start-upów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspierane w POPW zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Dokumenty te zamieszczone są w zakładce Prawo i dokumenty. Tam również znajdują się kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań i poddziałań.

Program Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe dla nowych pomysłów to pierwsze, realizowane na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, które wspiera start-upy. Działanie skierowane jest do osób, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą rozwijać go w Polsce Wschodniej.

Wsparcie udzielane jest dwuetapowo. Najpierw pomysłodawca zgłasza swój pomysł na innowacyjny biznes do wybranej Platformy startowej i prezentuje go ekspertom. Jeśli zakwalifikuje się do udziału w projekcie, wówczas – po wcześniejszym zarejestrowaniu działalności gospodarczej (w formie spółki z o.o.) może liczyć na wsparcie w formie precyzyjnie dopasowanego do potrzeb pakietu usług biznesowych, marketingowych i technologicznych oraz opieki mentora. Otrzymane wsparcie umożliwi mu dopracowanie produktu i stworzenie modelu biznesowego, tak by start-up był gotowy do wejścia na rynek. W drugim etapie firma może ubiegać się o dotację na rozwój działalności na najtrudniejszym początkowym etapie funkcjonowania (wejście na rynek i pierwsza sprzedaż). Przedsięwzięcia o największym biznesowym potencjale i najlepszych perspektywach rozwoju mogą liczyć na bezzwrotną dotację do 800 tys. zł.

Istotnym elementem Platform startowych jest stworzenie wokół nich ekosystemu wspierania start-upów (angażującego władze miast, uczelnie, przedsiębiorców oraz inwestorów), który sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej.

Nabory wniosków:

Nabór wniosków w konkursie na animatorów Platform startowych (poddz. 1.1.1): kwiecień – czerwiec 2018

Przyjmowanie zgłoszeń pomysłów na innowacyjny biznes: od IV kwartału 2018

Nabór wniosków w konkursie o dotację na rozwój start-upów (poddz. 1.1.2): II kwartał 2019

Środki na realizację działania: 200 mln euro.

Więcej na: www.PlatformyStartowe.gov.pl

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Dzięki pozyskanemu wsparciu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą przygotować się do obecności i rozwoju działalności na zagranicznych rynkach. Dotacja (do 800 tys. zł) umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z usług doradczych m.in. w zakresie wyboru rynków docelowych, dostosowania do nich swoich produktów i nawiązania relacji z partnerami zagranicznymi. Firmy mają również możliwość uzyskania wsparcia na udział w zagranicznych targach i misjach handlowych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Nabory wniosków:

luty – marzec 2018 r.

oraz lipiec – wrzesień 2018 r.

Budżet konkursu: 100 mln zł

Środki na realizację całego działania: 79 mln euro.

Szukasz klientów za granicą? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich

Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Przedsiębiorstwa mogą pozyskać dotację na realizację przedsięwzięć prowadzących do stworzenia innowacji produktowych. Innowacja produktowa polega na udoskonaleniu produktu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo lub na rozpoczęciu produkcji nowego produktu, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych – zazwyczaj na skalę krajową, ale często również światową. Przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacji wiąże się z wcześniejszym przeprowadzeniem i wdrożeniem (własnych lub nabytych) wyników prac badawczo-rozwojowych (prac B+R).

Adresatem wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w ponadregionalnych (obejmujących więcej niż jedno województwo) powiązaniach kooperacyjnych.

Dotację do 7 mln zł firmy mogą przeznaczyć na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, którego końcowym etapem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Nabory wniosków:

maj – lipiec 2018

Budżet konkursu: 150 mln zł

Środki na realizację całego poddziałania: 136 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat wdrażania innowacji przez MŚP.

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

O dotację mogą starać się firmy planujące rozpoczęcie współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Efektem współpracy będzie przygotowanie i wprowadzeniena rynek innowacyjnego produktu pod jedną wspólna marką, która połączy rozproszone podmioty, obiekty, atrakcje lub miejsca. To tzw. produkt sieciowy. O dofinansowanie jego przygotowania i wprowadzenia na rynek mogą starać się konsorcja złożone z co najmniej 3 firm. Minimalna wartość wydatków w projekcie to 10 mln zł.

Projekt musi objąć łącznie:

 • inwestycję w spójną infrastrukturę produktu;
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
 • opracowanie i wprowadzenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Nabory wniosków:

zapraszamy do śledzenia stron: www.popw.parp.gov.pl i www.polskawschodnia.gov.pl

Środki na realizację całego poddziałania: 160 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia sieciowych produktów przez MŚP.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Wzór na konkurencję to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo:

 1. etap I: firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii, co do dalszych działań w firmie. Zrealizowanie projektu otworzy przedsiębiorstwu drzwi do kolejnej dotacji.

  Nabory wniosków:

  wrzesień - grudzień 2018 r.

  Budżet konkursu: 5 mln zł.

 2. etap II: przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą starać się o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo.

  Nabory wniosków:

  1 czerwca 2017 r. – 31 maja 2018 r

  Budżet konkursu: 150 mln zł.

  30 maja 2018 r. – 31 maja 2019 r.

  Budżet konkursu: 250 mln zł..

Środki na realizację całego działania: 144 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat Wzoru na konkurencję.

Innowacje w biznesie? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski

Program przewiduje dofinansowanie kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy już istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. Obejmuje takie zadania jak:

 • budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru;
 • budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych;
 • wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

W Programie podpisano już wszystkie z 14 zaplanowanych umów o dofinansowanie. Ze względu na złożoność dofinansowanych projektów, ich realizacja zajmie kilka lat. Inwestycje obejmą infrastrukturę miejskich szlaków komunikacyjnych, np. trakcję tramwajową/ trolejbusową, drogi na potrzeby komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe i ciągi piesze. Dzięki pozyskanym środkom samorządy kupią ekologiczny tabor i zbudują nowe lub rozwiną już istniejące inteligentne systemy transportowe (ITS), wprowadzone zostaną najnowsze rozwiązania ICT (np. e-bilety, systemy informacji pasażerskiej, monitoring ruchu), które ułatwią sprawne i bezpieczne korzystanie z transportu publicznego na terenie miast wojewódzkich i przyległych gmin. Powstała infrastruktura będzie przystosowana do zróżnicowanych potrzeb użytkowników (np. niepełnosprawni, osoby podróżujące z małymi dziećmi czy dużym bagażem).

W sumie zostanie zakupionych ok. 300 jednostek ekologicznego taboru (tramwaje, trolejbusy, autobusy) oraz powstanie ponad 35 km buspasów oraz blisko 55 km dróg dla rowerów.

Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych odbywa się na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa.

Środki na realizację całego działania: 440 mln euro.

Lista projektów transportu miejskiego dofinansowanych z Programu Polska Wschodnia

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Fundusze POPW zostały przeznaczone na inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Możliwe są również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych, włączające je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T.

W lipcu 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła ostatni, trzeci konkurs na projekty drogowe. Środki programu wesprą 28 inwestycji o łącznej wartości 2,6 mld zł, z czego 2 mld zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista projektów drogowych w Programie Polska Wschodnia

Środki na realizację całego działania: 476 mln euro.

 

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Jednym z celów Programu jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Środki POPW zostały przeznaczone na realizację inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Interwencja obejmuje inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków). 

Kompleksowe inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę kolejową doprowadzą przede wszystkim do podwyższenia parametrów technicznych linii kolejowych, co spowoduje zwiększenie przepustowości połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

Z udziałem środków programu łącznie zostanie zrealizowanych 8 projektów infrastrukturalnych, wskazanych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu.

Środki na realizację całego działania: 330 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat działania Infrastruktura kolejowa.

 

Pomoc Techniczna 

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu

W POPW wydzielono także fundusze na wsparcie wdrażania Programu, sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizację projektów przez beneficjentów oraz zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji.

Środki na realizację całego działania: 34 mln euro. 

 

***

Zapoznaj się z harmonogramem naborów wniosków w POPW na 2018 r.