Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Wschodnia wspiera powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspierane w POPW zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Dokumenty te zamieszczone są w zakładce "Prawo i dokumenty". Tam również znajdują się kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań i poddziałań.

Program Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe dla nowych pomysłów to pierwsze, realizowane na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, które wspiera startupy. Program skierowany jest do młodych ludzi (do 35 r.ż.), którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą rozwijać go w Polsce Wschodniej. Nabór do pilotażu programu już się zakończył.

Pomysłodawcy, których biznesowa koncepcja kwalifikuje się do wsparcia, trafiąją pod opiekę wybranej przez siebie Platformy startowej:

 • Hub of Talents (animator: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny; pozostałe miejsca inkubacji pomysłów: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.);
 • TechnoparkBiznesHub (animator: Kielecki Park Technologiczny; pozostałe miejsca inkubacji pomysłów: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli);
 • Connect (animator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny; pozostałe miejsca inkubacji pomysłów: Regionalny Park Przemysłowy w Świdniku, Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny). 

Tam otrzymują "szyte na miarę" specjalistyczne wsparcie obejmujące m.in. mentoring, coaching i inne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne), niezbędne do opracowania modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wiejścia na rynek (poddzialanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomyslów).

Następnie, mając dopracowany innowacyjny produkt i przygotowany rentowny model biznesowy, młodzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej i pierwszą sprzedaż (poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej).

Aktualny nabór wniosków: 22 czerwca 2016 r. – 21 lipca 2017 r.
Budżet: 65,6 mln zł.

Istotnym elementem Platform startowych jest stworzenie wokół nich ekosystemu wspierania startupów (angażującego władze miast, uczelnie, przedsiębiorców oraz inwestorów), który sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej.

Środki na realizację działania: 200 mln euro (z czego 20 mln euro przeznaczono na pilotaż)

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu odwiedź stronę: www.PlatformyStartowe.gov.pl

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Działanie w sposób indywidualny pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z Polski Wschodniej przygotować się do ekspansji zagranicznej. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do firm, które chciałyby zadebiutować na zagranicznych rynkach. Dotacja (maksymalnie ok. 0,5 mln zł) umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z usług doradczych m.in. w zakresie wyboru rynków docelowych, dostosowania do nich swoich produktów i nawiązania relacji z partnerami zagranicznymi. Przedsiębiorcy mają również możliwość uzyskania wsparcia na udział w zagranicznych targach i misjach handlowych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Planowany nabór wniosków (etap I i II): kwiecień – czerwiec 2017 r.
Budżet konkursu: 200 mln zł.

Aktualny nabór wniosków (etap II): 1 lutego – 29 września 2017 r.
Budżet konkursu: 30 mln zł.

Środki na realizację całego działania: 115 mln euro.

Szukasz klientów za granicą? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich

Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Adresatem wsparcia są MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Jego celem jest zwiększenie potencjału firm z Polski Wschodniej w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Wsparcie udzielane będzie w ramach dwóch poddziałań.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Wsparcie przeznaczone jest na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych wyników) wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Dotację firmy mogą przeznaczyć na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, którego finałem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu.

W pierwszym konkursie, który odbył się w 2015 r., do dofinansownia zakwalifikowały się 33 projekty.

Druga edycja konkrusu trwała od 30 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. Firmy złożyły 76 wniosków o wartości ponad 320,1 mln zł. W puli konkursu znalazło się 135 mln zł. 

Planowany nabór wniosków: czerwiec – lipiec 2017 r.
Budżet konkursu: 135 mln zł.

Środki na realizację całego poddziałania: 100 mln euro

Dowiedz się więcej na temat wdrażania innowacji przez MŚP.

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Wsparcie skierowane jest do konsorcjów MŚP, składających się z co najmniej 10 firm. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie innowacyjnych produktów sieciowych wykorzystujące potencjał i walory makroregionu. Chodzi o przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi tak, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę.

Projekt musi objąć łącznie:

 • inwestycję w spójną infrastrukturę;
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

W ramach pierwszego naboru wniosków, trwającego od 20 kwietnia do 28 czerwca 2016 r, do dofinansowania wybrano dwa projekty.

II konkurs trwał od 3 do 30 listopada 2016 r. Firmy złożyły 13 wniosków. Do rozdysponowania jest 320 mln zł.

Planowany nabór wniosków: maj – sierpień 2017 r.
Budżet konkursu: 260 mln zł.

Środki na realizację całego poddziałania: 160 mln euro

Dowiedz się więcej na temat tworzenia sieciowych produktów przez MŚP.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Wzór na konkurencję to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyją dzięki wykorzystaniu wzornictwa. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo:

 1. etap I: firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii, co do dalszych działań w firmie. Zrealizowanie projektu otworzy drzwi do kolejnej dotacji. W ramach pierwszego konkursu do dofinansownia wybrano 66 firm. W ramach drugiego konkursu, trwającego od 5 września do 5 października 2016 r. do dofinansowania wybrano 103 projekty. Do firm z Polski Wschodniej trafi ponad 6 mln zł dotacji.

  Planowany nabór wniosków: wrzesień – listopad 2017 r.
  Budżet konkursu: 5 mln zł.

 2. etap II: przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą aplikować o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo.

  Aktualny nabór wniosków: 30 maja 2016 r. – 27 kwietnia 2017 r.
  Budżet konkursu: 150 mln zł.

  Planowany nabór wniosków: czerwiec 2017 r. – maj 2018 r.
  Budżet konkursu: 250 mln zł.

Środki na realizację całego działania: 144 mln euro

Dowiedz się więcej na temat Wzoru na konkurencję.

Innowacje w biznesie? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski

Program przewiduje dofinansowanie kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego, obejmujące takie zadania jak:

 • budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru;
 • budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych;
 • wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych odbywa się na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa.

Dowiedz się więcej: Program Polska Wschodnia wspiera zrównoważoną mobilność miejską

Środki na realizację całego działania: 440 mln euro

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Fundusze POPW zostały przeznaczone na inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Możliwe są również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych, włączające je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T.

W ramach pierwszego konkursu do dofinansowania wybrano 14 inwestycji w Polsce Wschodniej.

Drugi nabór w działaniu trwał od 1 do 31 października br. Do dofinansowania wybrano 6 projektów wartych ponad 514 mln zł. Projekty zostaną zrealizowane dzięki 424 mln zł z POPW.

Planowany nabór wniosków: 28 lutego 2017 r. – 27 kwietnia 2017 r.
Budżet konkursu: 400 mln zł.

Środki na realizację całego działania: 476 mln euro

 

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Jednym z celów Programu jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Środki POPW zostały przeznaczone na realizację inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Interwencja obejmuje inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków). 

Kompleksowe inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę kolejową doprowadzą przede wszystkim do podwyższenia parametrów technicznych linii kolejowych, co spowoduje zwiększenie przepustowości połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

Środki na realizację całego działania: 330 mln euro

Dowiedz się więcej na temat działania Infrastruktura kolejowa.

 

Pomoc Techniczna 

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu

W POPW wydzielono także fundusze na wsparcie wdrażania Programu, sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizację projektów przez beneficjentów oraz zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji.

Środki na realizację całego działania: 34 mln euro.

***

Zapoznaj się z harmonogramem naborów wniosków w POPW na 2018 r.