Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Od 13 września 2016 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SzOOP)

Wprowadzone zmiany obejmują aktualizację:

  • wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 4) w zakresie:

    - działania 2.1 Zrównoważony transport miejski – włącza się projekty pozytywnie zaopiniowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przedstawia aktualne informacje uzyskane w ramach przygotowania pozostałych projektów,

    - działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu – przedstawia się bieżące dane zgodnie ze stanem wdrażania projektów,

  • kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań i poddziałań (załącznik nr 3) – zapisy dostosowuje się do treści uchwał Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia z 6 lipca 2016 r. w zakresie zmian kryteriów wyboru projektów działania 1.4 Wzór na konkurencję (I etap), działania 2.1 Zrównoważony transport miejski oraz działania 2.2 Infrastruktura drogowa;
  • wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (załącznik nr 2 i tekst SzOOP) – uzupełnia się o wskaźniki common indicators adekwatne do zakresu (pod)działań; usuwa wskaźniki specyficzne, które powielają wartość informacyjną zawartą we wskaźnikach kluczowych; usuwa wskaźniki, których wartości docelowych nie można rzetelnie określić, ponieważ nie stanowią obowiązkowych elementów projektów oraz koryguje się wyliczenia niektórych wartości docelowych wskaźników (bez zmiany przyjętych założeń, w tym przekazanych do KE wraz z Programem w grudniu 2014 r.);

  • treści SzOOP – wprowadza się zmiany doprecyzowujące i porządkowe, w szczególności w zakresie opisu działania 1.4 Wzór na konkurencję w części odnoszącej się do zasad wyboru projektów oraz warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowanego zakresu systemu zaliczek.