Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trwają konsultacje zapisów standardu architektonicznego w ramach "Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans..."

Do 16 marca 2018 r. trwają konsultacje projektu standardu architektonicznego, który będzie stanowił integralną część załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

Projekt standardu architektonicznego wraz z formularzem zgłaszania uwag