Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia za nami

Program realizowany jest w bardzo dobrym tempie, a wydatki z Komisją Europejską rozliczane sprawnie. Kontraktacja w POPW wynosi ok. 73% wartości środków. Pomiędzy 2017 a 2019 r. wydatki w Programie wzrosły z 11% do 36% alokacji POPW. Jest to szczególnie widoczne w przypadku projektów infrastrukturalnych.

2018 i 2019 to lata, w których nie kontraktowano tylu środków co poprzednio, ale przede wszystkim to czas ich wydatkowania. Obecnie wartość wniosków o płatność w Programie wynosi ponad 3 mld zł. Jest to drugi najwyższy wynik po Programie Pomocy Technicznej wśród krajowych programów operacyjnych. Cel certyfikacji Programu na 2019 r. został już wykonany prawie w 45% i jest to najlepszy wynik spośród wszystkich krajowych programów operacyjnych.

Zarządzone Uchwały

Podczas posiedzenia komitetu poddane głosowaniu zostały cztery projekty uchwał:

  1. Projekt Sprawozdania rocznego za 2018 r.
  2. Projekt zmian w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Zmiany wprowadzane w POPW są związane z przeglądem śródokresowym Programu. Polegają przede wszystkim na realokacji środków pomiędzy osiami priorytetowymi Programu i związanymi z nimi zmianami wartości docelowych wskaźników w POPW.
  3. Projekt zmian kryteriów wyboru projektów w I osi priorytetowej w poddziałaniu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. W oparciu o nie zostanie ogłoszony konkurs pod koniec czerwca br. na kwotę 300 mln zł i będzie trwał od lipca 2019 r. do września 2020 r.
  4. Projekt zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Zmiany wprowadzone do Regulaminu i jego załączników wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia w ich treści klauzuli RODO, a przy okazji są zmianami porządkującymi tekst.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia.

Pracowite pierwsze półrocze

Od ostatnich obrad Komitetu tj. 28 stycznia 2019 r.:

  • ogłoszono 5 konkursów w ramach I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, dla których trwają obecnie nabory,
  • wprowadzono dwie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu, głównie w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów oraz wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w osi II,
  • odbyły się dwa wspólne posiedzenia Grupy Roboczej Komitetu Monitorującego POPW ds. przedsiębiorczości oraz Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej. Pierwsze - 22 lutego br. - poświęcone było zmianie kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, a drugie - 20 maja br.- zmianie kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej oraz zmianie POPW,
  • 20 marca br. Komitet przyjął w trybie obiegowym uchwałę w sprawie zmiany metodyki i kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP,
  • zostały odebrane raporty końcowe z dwóch badań: ewaluacji mid-term POPW oraz komplementarności i synergii wsparcia przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej. 

Obecnie podpisanych jest 861 umów o wartości ok. 6,2 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wszystkie cele pośrednie ram wykonania określone na 2018 r. zostały osiągnięte co umożliwi, po wydaniu decyzji KE, wykorzystanie środków w wysokości 120 mln euro z rezerwy wykonania.