Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.1

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

Zakończony 19.05.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 100 dni licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w rundzie konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Szczegółowe zasady dotyczące dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
  • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz uzyskały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
  • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
  • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
  • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
  • nie dokonali podziału zyskównie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koszty związane z realizacja projektu obejmują kategorie:

  1. koszty zakupu usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
  2. koszty wynagrodzenia pracy personelu projektu
  3. koszty zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
  4. koszty organizacji i przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, a także służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów obowiązujące dla poddziałania, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW 12 czerwca 2019 r., wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie PARP.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie projektu, protestu na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, w terminach, o których mowa odpowiednio w art. 54 ust. 1 lub w art. 54 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca może zwrócić się do PARP z  uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej-nowy-nabor