Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.1

ZMIANA TERMINU: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

Zakończony 30.12.2021

Wyniki naboru

Wyniki konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 100 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które:

1)      spełniają kryteria określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2)      prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;

3)      nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;

4)      nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa;

5)      nie dokonały jeszcze podziału zysków;

6)      nie zostały utworzone w wyniku połączenia;

7)      zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w   ramach poddziałania 1.1.1 POPWPlatformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup -  dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.   

Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu:

1)      Koszty bezpośrednie:

a)       Środki trwałe inne niż nieruchomości,

b)      Wartości niematerialne i prawne,

c)       Informacja i promocja,

d)      Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,

e)      Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,

f)        Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),

g)       Zakup surowców lub materiałów.

 

2)      Koszty pośrednie (rozliczane stawką ryczłtową).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone w dniu 12.06.2019 r.  

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 50 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

390 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługują zgodnie z §13 Regulaminu konkursu.