Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.1

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

Zakończony 21.07.2017

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym wniosek został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danego etapu konkursu.

Wyniki naboru

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

60 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym wniosek został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej (przepisy kodeksu spółek handlowych), które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

800 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pilotażu 65 600 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie do procedury odwoławczej zawarte są w §14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Dokumentacja konkursowa.