Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.2

1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Zakończony 22.12.2021

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

60 dni od dnia zamknięcia naboru

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Do działania 1.2 PO PW obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PW, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
  2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis - do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. działania.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. działania.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. działania.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w § 13 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie działania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202