Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.3

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończony 5.08.2022

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny projektów stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, dostępny na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

  • Maksymalnie 70% dla Regionalnej pomocy inwestycyjnej.
  • Maksymalnie 50% na pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP.
  • Maksymalnie 85% na pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności.
  • Maksymalnie 70% na pomoc de minimis.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

30 000 000 PLN (trzydzieści milionów złotych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu naboru i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu naboru i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. poddziałania. 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie do procedury odwoławczej zawarte są w § 13 Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej PARP dot. poddziałania. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub  za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 801 332 202 oraz 22 574 07 07.

Linki

https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp#dokumenty