Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.3

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończony 30.10.2015

Wyniki naboru 15.04.2016

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP PO PW

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie składane w ostatni dzień naboru muszą zostać złożone w Generatorze Wniosków do godz. 16:00:00. Z upływem tej godziny upływa termin składania wniosków. Czas złożenia wniosku o dofinansowywanie odnotowywany jest przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

  1. do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców,
  2. przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze,
  3. działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
  4. w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych).

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się pod linkiem.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

www.popw.parp.gov.pl

Generator wniosków