Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.3

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończony 24.01.2019

Wyniki naboru

Wyniki

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co najmniej 2 członków konsorcjum), gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Umowa Konsorcjum regulująca zasady działania konsorcjum musi obejmować minimalny zakres określony w Załączniku 7 do Regulaminu Konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty:

1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.

Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Koszty realizacji inwestycji początkowej - maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

300 000 000 zł (słownie: trzysta milionów złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentacją

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z dokumentacją

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnoszące się do procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

www.popw.parp.gov.pl

Generator Wniosków