Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 2.2

2.2 Infrastruktura drogowa, Polska Wschodnia

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.10.2021 do 17.11.2021 do godz. 16:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w  Warszawie, ul. Pańska 81/83, (kod pocztowy 00-834) ogłasza konkurs nr 4 (1/2021) na wybór projektów do dofinansowania w ramach osi II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się:

1)      miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, o których mowa ust. 1 pkt 1, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej albo obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w tym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;

2)      związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej albo obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie;

3)      jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa w ramach makroregionu Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące budowy/ przebudowy dróg o nośności minimum 11,5 tony na oś:

1)   dróg krajowych lub wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów zapewniające połączenie tych dróg z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T;

2)   dróg wojewódzkich obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich albo w obszarach realizacji ZIT miast wojewódzkich, zapewniające połączenie tych dróg z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T;

3)    dróg krajowych znajdujących się w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich albo w obszarach realizacji ZIT miast wojewódzkich, na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PW, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 273 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w § 13 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W kwestiach dotyczących konkursu wyjaśnień udziela Infolinia PARP w odpowiedzi na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub  801  332 202.

Linki

Strona konkursu