Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pliki do pobrania

Projekt Programu do KE  (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 (PDF 523 KB) (wykaz skrótów)

Cele i założenia

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Cele szczegółowe programu to:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
 2. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
 3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu;
 4. Wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju.

Obszar

Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających)

Dla kogo jest program

Program skierowany jest w szczególności do: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie makroregionu 
 • ośrodków innowacji 
 • przedsiębiorstw energetycznych 
 • jednostek samorządu terytorialnego 
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego 
 • zarządzających obiektami użyteczności publicznej 
 • jednostek samorządu terytorialnego o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej 
 • miast makroregionu - organizatorów transportu miejskiego 
 • PKP PLK S.A. 
 • PKP S.A. 
 • przedsiębiorstw - podmiotów świadczących usługi sanatoryjne lub uzdrowiskowe oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
 • organizacji pozarządowych i ich partnerstw. 

Jednak z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu oraz m.in. inwestorzy i odwiedzający go turyści.   

Rodzaj interwencji programu, przykładowe działania

W programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:

 • przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę;
 • energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska;
 • transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa;
 • uzdrowiska oraz ponadregionalne produkty turystyczne (szlaki).

Budżet

2,5 mld euro

Konsultacje

Konsultacje społeczne trwały od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r.

Wysłuchanie publiczne dla Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 29 kwietnia 2021 r.

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 5 października 2021 r. 

Raport z konsultacji 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wydała pozytywną opinię (z uwagami) o Programie - 18 listopada 2021 r.

Uzgodnienia w Radzie Ministrów

Komitet do Spraw Europejskich wydał pozytywną opinię o projekcie Programu 9 grudnia 2021 r.

Stały Komitet Rady Ministrów wydał pozytywną opinię o projekcie Programu 22 grudnia 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt Programu 5 stycznia 2022 r.

Negocjacje z Komisją Europejską

28 stycznia 2022 roku projekt Programu został przekazany do Komisji Europejskiej i rozpoczęły się jego oficjalne negocjacje.