Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki programu Polska Wschodnia, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Program Polska Wschodnia finansowany jest z dwóch źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2 000 mln EUR;
  • środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 353 mln EUR.  

Ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia programu będzie znacznie wyższe. Wskazana kwota została wyliczona w oparciu o ogólne zasady unijne, według których minimalny wkład środków krajowych w słabiej rozwiniętych województwach, do których zaliczają się wszystkie regiony Polski Wschodniej, to 15%. Jednak w wielu projektach w tym programie występować będzie pomoc publiczna, co będzie wymagało wyższego wkładu krajowego, wnoszonego przez realizatorów projektów, głównie ze środków prywatnych i samorządowych.

Podział środków na poszczególne priorytety (w mln euro)

OŚ PRIORYTETOWA CEL WSPARCIE UNII EUROPEJSKIEJ WKŁAD KRAJOWY SUMA
PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 719,4  127,0

 846,4  

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

916,2   161,7   1077,9
PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 330,4    58,3    388,7 
POMOC TECHNICZNA nie dotyczy 34,00   6,00   40,00  

Sposób finansowania projektów

W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W części projektów finansowanych w programie Polska Wschodnia wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

  • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

  • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków.

Ostateczne rozliczenie dokonywane jest zawsze na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.