Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Współpraca firm na rzecz innowacji

Program Polska Wschodnia wesprze firmy w tworzeniu innowacjyjnych produktów i usług. Oferta poddziałania Wdrażanie innowacji przez MŚP odpowiada zgłaszanemu przez przedsiębiorców zapotrzebowaniu na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Dofinansowane zostaną projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Szansę na wsparcie będą miały projekty, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek lub zasadniczego ich unowocześnienia.

 

Problem - niewystarczający poziom innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw, uniemożliwiający uzyskanie skutecznej przewagi konkurencyjnej. Rozwiązanie - wdrażanie innowacji przez MŚP (wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych na poziomie kraju(nowych lub znacząco ulepszonych) produktów (w tym usług) poprzez wdrożenie wyników prac B+R

DLA KOGO?

O dotację mogą ubiegać się MŚP należące do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Warto wiedzieć

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 współpracujących ze sobą przedsiębiorstw z pokrewnych branż. Powiązanie obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

 

JAK? 

Poziom i forma wsparcia:

  • dotacja bezzwrotna o intensywności wsparcia do 70 proc. wydatków kwalifikowanych;
  • minimalny wkład własny beneficjenta 30 proc. wydatków kwalifikowanych;
  • minimalna wartość dofinasowania 0,7 mln zł, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 1 mln zł;
  • maksymalna wartość dofinansowania 7 mln zł;
  • przewidziana alokacja na poddziałanie 100 mln euro (409 mln zł). 

Na co będzie można uzyskać finansowanie?

W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu (w tym usługi):

  • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu (pozycjonowanie produktu), przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i ochronę patentu oraz innych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zastrzeżenie wzoru użytkowego lub przemysłowego, ochronę licencji, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi  wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia);
  • zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji lub wyników prac badawczych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu (w tym usługi),
  • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli niezbędne);
  • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.