Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia

Przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów w działaniach Internacjonalizacja MŚP i Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP to główny rezultat obrad Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia (POPW). Przeanalizowano także bieżący stan realizacji Programu. Posiedzenie odbyło się 28 stycznia br. w Warszawie.

Realizacja Programu Polska Wschodnia jest bardzo dobra i przebiega zgodnie z założeniami. Według stanu na 20 stycznia br. budżet Programu to 8,6 mld zł: zawarto umowy o dofinansowanie projektów na blisko 73% budżetu (842 umowy, o łącznej wartości 6,25 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR), a beneficjenci rozliczyli wydatki na ponad 30% budżetu Programu (2,59 mld zł EFRR). 

Zasada N+3 i „ramy wykonania”

Program realizowany jest w dobrym tempie, a wydatki z Komisją Europejską rozliczane sprawnie. Świadczy o tym wykonanie – ze znacznym wyprzedzeniem - założonych na 2018 rok celów Programu. Skuteczna realizacja unijnej zasady n+3 i tzw. ram wykonania jest gwarancją tego, że budżet Programu jest „bezpieczny” – nie ma ryzyka utraty środków, a fundusze europejskie mogą dalej, w pełni pracować na rzecz rozwoju Polski Wschodniej.

Zgodnie z zasadą n+3 Polska musi co roku przedstawiać Komisji Europejskiej określoną cześć wydatków. Komisja bada ich wysokość oraz czy są one wydatkowane zgodnie z zasadami (to tzw. certyfikacja). Jeśli Komisja nie wystawi pozytywnej opinii lub wysokość przedstawionych środków będzie za niska, Programowi grozi utrata części budżetu. W Programie Polska Wschodnia nie ma takiego zagrożenia. Plan wydatkowania na 2018 rok –1,19 mld zł (276 mln euro) został wykonany z dużym wyprzedzeniem, bo już w połowie minionego roku. Na koniec roku certyfikacja wyniosła 2,31 mld zł, dzięki czemu zrealizowany już został cel N+3 na 2019 rok, wynoszący 2,06 mld zł (478 mln euro).

Sukcesem jest również zrealizowanie przez Program celów tzw. ram wykonania. To cele finansowe i rzeczowe do osiągnięcia w połowie trwania programu, czyli na koniec 2018 roku. Niezrealizowanie celów, podobnie jak w przypadku zasady n+3, skutkuje utratą części środków z budżetu Programu – 6% rezerwy wykonania. W Programie Polska Wschodnia byłoby to ok. 120 mln euro. Te środki są jednak bezpieczne, gdyż w pełni osiągnięto cele na 2018 r. wskaźników produktu, KEW – Kluczowych Etapów Wdrażania, wskaźników finansowych.

Z nowymi kryteriami łatwiej o dotację dla przedsiębiorców

Podczas spotkania zatwierdzono także nowe kryteria wyboru projektów w działaniach 1.2 Internacjonalizacja MŚP i 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Dla małych i średnich przedsiębiorców makroregionu oznacza to więcej możliwości w staraniu się o środki Programu i łatwiejszy do nich dostęp.

Główne zmiany w konkursie o dotacje na rozwój działalności firmy na rynkach zagranicznych (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP) to między innymi: szerszy katalog kosztów w projekcie, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, a także możliwość refundowania obecności firmy na branżowych targach sprzed złożenia wniosku o dotację.

Zmiany czekają również na firmy, chcące wprowadzić na rynek produkt sieciowy, czyli ofertę kilku firm pod jedną marką (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Od teraz o dotację będzie mógł starać się również jeden przedsiębiorca – nie jak dotychczas wyłącznie konsorcjum MŚP, choć te, podczas oceny projektu, będą mogły otrzymać dodatkowe punkty.

Kolejne zmiany zatwierdzone dla tego poddziałania to niższy próg wymaganych kosztów kwalifikowalnych projektu (z 7 mln zł do 5 mln zł), co pozwoli na realizację mniejszych inwestycji oraz korzystniejsze warunki dofinansowania dla infrastruktury sportowej i rekreacyjnej jako elementów realizowanych inwestycji.

Nabory w obu działaniach ogłoszono tuż po posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Wnioski będzie można składać do PARP dokładnie za miesiąc.

Pozostałe ustalenia Komitetu:

  • zatwierdzenie zmian w Planie ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
  • zapoznanie się ze sprawozdaniem z finansowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego POPW w 2018 r.
  • zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji pomocy technicznej w POPW w 2018 r. wraz z informacją o planowanych działaniach w 2019 r.