Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Wschodnia wspiera powstawanie i rozwój start-upów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspierane w POPW zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Dokumenty te zamieszczone są w zakładce Prawo i dokumenty. Tam również znajdują się kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań i poddziałań.

Program Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe dla nowych pomysłów to pierwsze, realizowane na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, które wspiera start-upy. Działanie skierowane jest do osób, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą rozwijać go w Polsce Wschodniej.

Wsparcie udzielane jest dwuetapowo. Najpierw pomysłodawca zgłasza swój pomysł na innowacyjny biznes do wybranej Platformy startowej i prezentuje go ekspertom. Jeśli zakwalifikuje się do udziału w projekcie, wówczas – po wcześniejszym zarejestrowaniu działalności gospodarczej (w formie spółki z o.o.) może liczyć na wsparcie w formie precyzyjnie dopasowanego do potrzeb pakietu usług biznesowych, marketingowych i technologicznych oraz opieki mentora. Otrzymane wsparcie umożliwi mu dopracowanie produktu i stworzenie modelu biznesowego, tak by start-up był gotowy do wejścia na rynek. W drugim etapie firma może ubiegać się o dotację na rozwój działalności na najtrudniejszym początkowym etapie funkcjonowania (wejście na rynek i pierwsza sprzedaż). Przedsięwzięcia o największym biznesowym potencjale i najlepszych perspektywach rozwoju mogą liczyć na bezzwrotną dotację do 1 mln zł.

Istotnym elementem Platform startowych jest stworzenie wokół nich ekosystemu wspierania start-upów (angażującego władze miast, uczelnie, przedsiębiorców oraz inwestorów), który sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej.

Nabory wniosków:

Trwa przyjmowanie zgłoszeń pomysłów na innowacyjny biznes. Nabór prowadzą Platformy startowe.

Trwa nabór wniosków w konkursie o dotację na rozwój start-upów. Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Środki na realizację działania: 200 mln euro.

Więcej na: www.PlatformyStartowe.gov.pl

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Dzięki pozyskanemu wsparciu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą przygotować się do obecności i rozwoju działalności na zagranicznych rynkach. Dotacja (do 800 tys. zł) umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z usług doradczych m.in. w zakresie wyboru rynków docelowych, dostosowania do nich swoich produktów i nawiązania relacji z partnerami zagranicznymi. Firmy mają również możliwość uzyskania wsparcia na udział w zagranicznych targach i misjach handlowych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Nabory wniosków:

Zapraszamy do śledzenia stron Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Programu Polska Wschodnia.

Środki na realizację całego działania: 79 mln euro.

Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Przedsiębiorstwa mogą pozyskać dotację na realizację przedsięwzięć prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych. Innowacja polega na udoskonaleniu produktu/procesu już wytwarzanego/prowadzonego przez przedsiębiorstwo lub na rozpoczęciu nowego, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych – zazwyczaj na skalę krajową, ale często również światową. Przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacji wiąże się z wcześniejszym przeprowadzeniem i wdrożeniem (własnych lub nabytych) wyników prac badawczo-rozwojowych (prac B+R).

Adresatem wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w ponadregionalnych (obejmujących więcej niż jedno województwo) powiązaniach kooperacyjnych.

Dotację do 20 mln zł firmy mogą przeznaczyć na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, którego końcowym etapem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu lub opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego.

Nabory wniosków:

Zapraszamy do śledzenia stron Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Programu Polska Wschodnia.

Środki na realizację całego poddziałania: 143 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat wdrażania innowacji przez MŚP.

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

O dotację mogą starać się firmy planujące rozpoczęcie współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Efektem współpracy będzie przygotowanie i wprowadzeniena rynek innowacyjnego produktu pod jedną wspólna marką, która połączy rozproszone podmioty, obiekty, atrakcje lub miejsca. To tzw. produkt sieciowy. O dofinansowanie jego przygotowania i wprowadzenia na rynek mogą starać się MŚP (pojedynczy przedsiębiorca może otrzymać dotację na stworzenie we współpracy z innymi firmami produktu sieciowego, przy czym wsparcie obejmie tylko jego przedsiębiorstwo) i konsorcja MŚP złożone z co najmniej 3 firm. Minimalna wartość wydatków w projekcie to 5 mln zł.

Projekt musi objąć łącznie:

 • inwestycję w spójną infrastrukturę produktu;
 • opracowanie i wprowadzenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie.

Nabory wniosków:

Zapraszamy do śledzenia stron: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Programu Polska Wschodnia.

Środki na realizację całego poddziałania: 153 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia sieciowych produktów przez MŚP.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Wzór na konkurencję to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo:

 1. etap I: firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii, co do dalszych działań w firmie. Zrealizowanie projektu otworzy przedsiębiorstwu drzwi do kolejnej dotacji.

  Nabory wniosków:

  Zapraszamy do śledzenia stron: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Programu Polska Wschodnia.

 2. etap II: przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą starać się o dotację (do 3 mln zł w przypadku wsparcia innowacji produktowych lub do 1 mln zł w przypadku wsparcia innowacji innych niż produktowe) na wdrożenie zaplanowanych działań.

  Nabory wniosków:

  Maj 2019 - lipiec 2020 r. (w podziale na rundy)

  Budżet konkursu: 200 mln zł..

Środki na realizację całego działania: 144 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat Wzoru na konkurencję.

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy to pomoc dla średnich przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku wystąpieniem epidemii COVID-19 w 2020 r. Zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki na skutek epidemii mogły spowodować sytuację nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej przedsiębiorstw, co może zagrażać dalszemu ich funkcjonowaniu.

Otrzymane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Budżet wsparcia - 500 mln zł (113 581 780 euro)

Dowiedz się więcej na temat dotacji na kapitał obrotowy

 

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski

Program przewiduje dofinansowanie kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy już istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. Obejmuje takie zadania jak:

 • budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru;
 • budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych;
 • wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

Łącznie, w Programie Polska Wschodnia realizowanych jest 14 projektów transportu miejskiego, we wszystkich miastach wojewódzkich Polski Wschodniej: Lublinie, Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie i Białymstoku. Efektem projektów będzie przyjazny, ekologiczny, dobrze służący mieszkańcom, przedsiębiorcom i przyjezdnym transport publiczny. W ramach inwestycji powstaje m.in. ponad 12 km linii tramwajowych, zostanie zakupionych 314 sztuk taboru i zainstalowanych 14 komponentów inteligentnych systemów transportowych (np. system informacji pasażerskiej).

Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych odbywa się na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa.

Środki na realizację całego działania: 440 mln euro.

Lista projektów transportu miejskiego dofinansowanych z Programu Polska Wschodnia

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Fundusze POPW zostały przeznaczone na inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Możliwe są również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych, włączające je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T.

W Programie realizowanych jest 28 projektów drogowych. Prace zakończą się najpóźniej w 2020 roku. W ramach inwestycji powstaje ponad 150 km nowych i przebudowanych dróg, łączących główne aglomeracje (miasta wojewódzkie wraz z przyległymi gminami) makroregionu z siecią dróg krajowych i autostrad, w tym TEN-T (Transeuropejską Siecią Transportową).

Lista projektów drogowych w Programie Polska Wschodnia

Środki na realizację całego działania: 476 mln euro.

 

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Jednym z celów Programu jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Środki POPW zostały przeznaczone na realizację inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Interwencja obejmuje inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków). 

Kompleksowe inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę kolejową doprowadzą przede wszystkim do podwyższenia parametrów technicznych linii kolejowych, co spowoduje zwiększenie przepustowości połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

Z udziałem środków programu łącznie zostanie zrealizowanych 8 projektów infrastrukturalnych, wskazanych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu.

Środki na realizację całego działania: 330 mln euro.

Dowiedz się więcej na temat działania Infrastruktura kolejowa.

 

Pomoc Techniczna 

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu

W POPW wydzielono także fundusze na wsparcie wdrażania Programu, sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizację projektów przez beneficjentów oraz zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji.

Środki na realizację całego działania: 34 mln euro.