Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne kryteria wyboru projektów w Programie Polska Wschodnia zatwierdzone

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów oraz Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – to główne ustalenia III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia (POPW). Spotkaniu, które odbyło się 19 października 2015 r. w Warszawie, przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Przewodnicząca Komitetu Monitorującego Program Opracyjny Polska Wschodnia

"Kryteria, które dzisiaj omawiamy są wynikiem ponaddwumiesięcznych uzgodnień i konsultacji z szerokim gronem interesariuszy" – zaznaczyła wiceszefowa resortu.
"Ich przyjęcie jest kolejnym ważnym etapem we wdrażaniu programu dla Polski Wschodniej " – dodała.

Podczas posiedzenia zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla:

  • poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP,
  • działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia

Ponadto zaprezentowano i przyjęto Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedstawiono także informację na temat prac Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej oraz Grup roboczych ds. transportu i przedsiębiorczości, jak również stan prac nad Planem działań na rzecz wypełnienia warunku ex ante 7.1 Transport.

Uczestnicy spotkania

Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Dofinansowane zostaną projekty polegające na stworzeniu sieciowych i innowacyjnych produktów (gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert) o ponadregionalnym oddziaływaniu, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, która posiada wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Każdy projekt musi obejmować łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania powyższych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek. 

Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

Wsparcie przeznaczono na kompleksowe projekty z zakresu tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących ekologicznych, zintegrowanych sieci transportu miejskiego, w skład których wchodzą m.in. takie zadania jak:

  • budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru;
  • budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby transportu publicznego, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych;
  • wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.