Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020

Od 28 stycznia 2019 r. zmienia się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • opisu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP; zmiany wynikają z potrzeb wnioskodawców oraz stanowią dostosowanie do innych dokumentów w zakresie POPW;
  • kryteriów wyboru projektów (zał. 3) – kryteria zostają zaktualizowane zgodnie z przyjętymi 28 stycznia br. uchwałami Komitetu Monitorującego POPW; dotyczą zmiany metodyki i kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 oraz poddziałania 1.3.2;
  •  wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (zał. 4) w zakresie informacji o projektach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Jednocześnie w dokumencie wprowadzane zostały zmiany porządkowe i redakcyjne.

Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowch Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.