Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Wschodnia (IZ POPW). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy (przedstawiciele m.in. świata nauki, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ POPW, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POPW, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

  • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
  • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
  • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POPW, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
  • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

  • metodykę i kryteria wyboru projektów,
  • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POPW,
  • propozycje IZ POPW dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. innowacyjności czy infrastruktury transportowej) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele:

  • strony rządowej,
  • strony samorządowej,
  • partnerów spoza administracji.

Łącznie przedstawiciele strony samorządowej i partnerów spoza administracji stanowią ponad połowę składu Komitetu Monitorującego, co zapewnia tym instytucjom znaczący wpływ na podejmowanie decyzji.

W ramach KM POPW zostały powołane dwie grupy robocze:
Grupa ds. przedsiębiorczości oraz Grupa ds. transportu.

 

Uchwały Komitetu Monitorującego

 

Pozostałe dokumenty

Protokoły z posiedzeń

Zasady zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu, szkoleniu, grupie roboczej Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020: